Szanowni Państwo,
w przypadku zakwalifikowania się do naszego przedszkola informuje, iż kolejnym krokiem jest potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka woli przyjęcia do placówki w postaci podpisania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola lub pisemnego oświadczenia. W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce i ogólnym zaleceniem, aby pozostać w domach nie chcemy narażać Państwa zdrowia i zobowiązywać do osobistego wstawiennictwa się w placówce. Przygotowaliśmy inne rozwiązanie, mianowicie udostępniamy umowę proszę o zapoznanie się z dokumentem, wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie skanem lub zdjęciem na adres e-mail przedszkola. Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania umowy i odesłania skanem lub zdjęciem to proszę o przesłanie oświadczenia w wersji elektronicznej o następującej treści:
Gdańsk, dnia …………………………….
………………………………………(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
………………………………………(adres zamieszkania, PESEL, tel. kontaktowy)
Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia PESEL) w roku szkolnym 20220/2021 będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Słoneczna Kraina "Osowa" w Gdańsku.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z umową w sprawie korzystania z usług Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina "Osowa" w Gdańsku i akceptuję jej warunki.
Podpisując niniejszą deklarację potwierdzam, tym samym wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina "Osowa".
………………………………………………………………………………
Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka
Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………………………………………………
Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola. Administratorem danych jest Centrum Edukacji Novum Sp. z o.o., ul. Jednorożca 28, 80-299 Gdańsk jako organ prowadzący Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina "Osowa" z siedzibą w Gdańsku przy ul. Prof. Michała Siedleckiego 16. Mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję dobrowolnie.
………………………………………………………………………………
Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka
Podpisaną umowę lub oświadczenie należy przesyłać na adres e-mail przedszkola: slonecznakrainaosowa@gmail.com w terminie od 25.03.2020 r. od godz. 8.00 do 31.03.2020 r. do godz. 15.00.
W przypadku zapytań lub problemów proszę o kontakt telefoniczny: Emilia Kamińska, 511-024-444.
Kolejnym krokiem w procesie rekrutacji będzie podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 02.04.2020 r. o godz. 15.00.