Szanowni Państwo poniżej prezentujemy listę kandytaów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Opublikowano dnia: 02.04.2020 r. godz. 15.00
Emilia Kamińska – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Zgodnie artykułem z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, – § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.