Galeria archiwalna (nr 102)
KARTKA DLA MEDYKA – ogólnopolska akcja

158626874245.jpg

Galeria archiwalna (nr 103)
KARTKA DLA MEDYKA – ogólnopolska akcja

158633535228.jpg

Galeria archiwalna (nr 104)
KARTKA DLA MEDYKA – ogólnopolska akcja

158772454611.jpeg